Teenused

Meie töö eesmärgiks on alati kvaliteetsed ning pikaaegselt kestvad lahendused.

Kõikide teenuste kvaliteedi tagamiseks töötame läbi kogu olemasoleva info, külastame objekti ning vajadusel pakume välja sobivaid lahendusi nii fassaadile üldiselt kui ka konkreetseid sõlmlahendusi.

Vali teenus:

Soojustamine

Fassaadide soojustamisel kasutame mitmesuguseid lahendusi:

  • soojusisolatsiooni liitsüsteem,

millele on erinevaid viimistluslahendusi - krohv, klinkerplaat, lamelltellis, naturaalkivi jne.

  • tuulutatavaid fassaadisüsteeme,

mille kattematerjalid on väga erinevad – puit, kerge naturaalkivi (nt graniit, liivakivi), komposiitplaadid, klinkerplaat/tellis, viimistletud tsementkiudplaadid jne.

Krohvimine ja renoveerimine

Krohvime ja renoveerime fassaade mitmekihiliste krohvisüsteemidega, mis sobivad ehitusfüüsikaliselt erinevate aluspindadega, luues sel moel kauni ja kestva fassaadi aastateks.

Fassaadihooldus

Hooldustöid teostab Fassaadihooldus. Tegeleme põhiliselt bioloogilise saaste ehk vetika, sambla, hallituse vmt määrdunud fassaadidega. Hooldustööde hulka kuuluvad keskkonnahoidlik pesu, pleekimiskindla ja püsiva viimistluskihi tagav värvimine, krohviparandused või uue viimistluskrohvi paigaldus.

Küsi hinnapakkumist

Garantii

Garantii on õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2006 järgi tagatis. Mõlemat terminit kasutatakse ka õiguslikus kontekstis.
Kvaliteet tähendab eesti keele seletava sõnaraamatu kohaselt toote, töö jne omaduste (sh püsivuse) kogusummat, mis näitab otstarbele vastavuse suhtmäära.

Garanteerime oma töö kvaliteedi kahes mõõtmes:
Materiaalses mõttes on meie töö kvaliteet garanteeritud kindlustuslepinguga, mille oleme sõlminud kindlustusseltsiga. See leping hõlmab vara- ja tegevuskindlustust;
Filosoofiliselt lähenedes tagame kvaliteedi aga ka inimlikul tasandil. Paneme tehtavasse töösse kogu oma teadmiste ja oskuste pagasi ning vastutame tulemuse eest kogu oma südametunnistusega, sest soovime, et klient oleks meie tööga rahul.

Siiski kehtib meie töö kvaliteedi tagamisel põhjendatuse ja mõistlikkuse põhimõte. See tähendab, et garantii alla ei kuulu näiteks:

  • äärmuslikes oludes päikesest, ilmastikust ja muust keskkonnamõjust tingitud viimistluskihi niiskumine, pleekimine, saastumine ja lagunemine
  • mehaanilisest koormusest põhjustatud fassaadi lagunemine
  • probleemsest lahendusest põhjustatud defektid, mis tekkisid Deckol Nord poolt pakutud korrektsest lahendustest keeldumise tõttu.

Iga objekti puhul vaatleme garantiid individuaalselt olenevalt objekti iseloomust, tellitud tööst ja kasutatavatest materjalidest. Konkreetne kokkulepe sõlmitakse töövõtulepingus.

Väljavõte Eesti Ehitusseadusest

Vastu võetud 15.05.2002
RT I 2002, 47, 297
jõustumise aeg vastavalt §-le 102
Redaktsiooni jõustumise kp: 04.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.01.2013
Avaldamismärge: RT I, 25.05.2012, 21

§ 4. Ehitise garantii

(1) Käesoleva seaduse tähenduses on garantii ehitusettevõtja poolt võetud kohustus tagada, et tema tehtud ehitustöö vastab lepingu tingimustele ning ehitustöö tulemusena ehitatud ehitisel või selle osal säilivad määratud aja jooksul sihipärase kasutamise ja hooldamise korral ehitise või selle osa kasutamiseks vajalikud ohutuse ja kasutamise omadused ning kvaliteet.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud garantii kestus on vähemalt kaks aastat ehitamise lõppemise päevast arvates, seejuures ehitamise lõppemise päeva määravad ehitusettevõtja ja ehitise või valmiva ehitise omanik (edaspidi ehitise omanik) omavahelises lepingus. Kui lepingus ei ole määratud ehitamise lõppemise päeva, loetakse ehitise garantii alguse ajaks ehitusettevõtja poolt ehitise või selle osa ehitise omanikule üleandmise päev. Ehitustöö käigus ehitisse püsivalt paigaldatud seadmetele kohaldatakse nende tootja poolt ettenähtud garantiid, kusjuures ehitusettevõtja poolt antav seadmete garantii kestus ei või olla lühem kui kuus kuud.

(3) Ehitise garantii kestuse ajal ilmsiks tulnud ehitusvead kõrvaldab ehitusettevõtja oma kulul mõistliku aja jooksul.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatu ei välista ega piira ehitusettevõtja vastutust ega nõuete aegumist võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse alusel. Garantiitähtaja jooksul ilmnenud lepingutingimustele mittevastavuse puhul eeldatakse, et see oli olemas töö üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus töö või puuduse olemusega.